Wet Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

Financiering

Als ouder ga je een overeenkomst aan met Plukkebol. Op grond van deze overeenkomst verzorgt Plukkebol de kinderopvang en brengt dit bij jou in rekening. Via het toeslagen loket van de overheid kun je vervolgens een deel van de kosten terug krijgen (kinderopvangtoeslag).

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Plukkebol is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders in Nederland geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben  alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRKP staat. Elke locatie van een kinderopvangorganisatie is geregistreerd onder een uniek LRKP-nummer.

Kwaliteit, veiligheid en gezondheid

De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Dit betreft onder andere eisen ten aanzien van het pedagogisch beleid, de medewerker-kind ratio, veiligheid, gezondheid en de oudercommissie.

Toezicht

De GGD is belast met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Tijdens een inspectie onderzoekt de inspecteur of Plukkebol voldoet aan de eisen in de wet. De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in het inspectie rapport. De gemeente en het kindercentum ontvangen een exemplaar. Het rapport is openbaar.