Toelichting beleid minimaal 2 dagen t/m 8 jaar

In onze recente digitale nieuwsbrief (Plukkebode dd 5 oktober 2022) hebben wij aangekondigd om vanaf 1 januari 2023 geen nieuwe plaatsingsovereenkomsten meer aan te bieden van 1 opvangdag per week in de leeftijd tot en met 8 jaar. Graag zetten wij in dit bericht uitgebreider uiteen waarom Plukkebol tot dit besluit is gekomen.

Achtergronden ontwikkelingen in het pedagogisch beleid

Sinds jaar en dag is het ons pedagogisch beleid dat kinderen minimaal 2 dagen naar Plukkebol komen. De gedachte hierbij is dat dit kinderen in staat stelt beter vertrouwd te raken met de gebruiken, de structuur, de medewerkers en de andere kinderen van de groep. Dit geldt in grote mate voor jonge kinderen en in kleinere mate voor oudere kinderen. Over het algemeen is het onze ervaring dat kinderen die maar 1 dag naar onze opvang komen, minder goed gedijen dan kinderen die vaker komen. Tot een paar jaar geleden hanteerden wij een vrij strikte uitleg van dit beleid en was 1 dag afnemen geen optie, of slechts mogelijk voor een korte periode met een 2e opvangdag in het vooruitzicht. Later zijn wij dit beleid iets minder strikt gaan toepassen. Dit gezien de wens van sommige ouders en het feit dat wij zagen dat 1 opvangdag voor sommige kinderen geen nadelig effect had. Uitgangspunt bleef de voorkeur van minimaal 2 opvangdagen, maar als een ouder dit wilde en het kind reageerde hier goed op, dan zou Plukkebol 1 opvangdag honoreren. Pedagogisch medewerkers zouden extra alert zijn in het volgen van deze kinderen en met ouders in gesprek gaan als zou blijken dat 1 opvangdag toch te weinig was.

Personeelstekort en werkdruk 

Het groeiende personeelstekort in de sector heeft helaas ook nadelige effecten bij Plukkebol. Met veel extra inspanning weten wij onze opvang tot op heden steeds open te houden. Alleen op de Rotterdamseweg is het in september 2022 een paar dagen voorgekomen dat wij de locatie tijdelijk moesten sluiten vanwege een tekort aan medewerkers. Er is/wordt door ons structureel veel geïnvesteerd in het werven en behouden van pedagogisch medewerkers. Ondanks dat dit zijn vruchten afwerpt, blijft het aantal medewerkers achter bij de vraag naar opvang. Met een kleiner team moet er dus meer werk verricht worden, wat leidt tot een (te) hoge werkdruk en daarmee de kans op meer verzuim. Dit alles brengt de continuïteit van de opvang in gevaar. Medewerkers geven aan dat het soepeler toepassen van het beleid bij het honoreren van 1 opvangdag ertoe leidt dat ze de verantwoordelijkheid krijgen over steeds meer kinderen. Een opvangplek voor 5 dagen wordt steeds vaker ingevuld door meerdere kinderen (voorheen 2 en nu vaker 3). Dit wordt ervaren als een verzwaring van de taken. De pedagogisch medewerker heeft door de week heen met veel meer verschillende kinderen en ouders te maken inclusief alle bijbehorende taken.

Waarom is het nodig om terug te keren naar een strikt minimum van 2 opvangdagen per week?

  1. Kinderen die 1 opvangdag komen, dienen volgens ons beleid extra gevolgd te worden. Pedagogisch medewerkers investeren hier extra tijd in. Die tijd en aandacht staat steeds meer onder druk binnen de huidige omstandigheden.
  2. Als kinderen vaker komen dan 1 dag hebben medewerkers te maken met een kleine groep kinderen en ouders. Dit heeft een positief effect op de werkdruk en de continuïteit van de opvang.
  3. Het totaal aantal kindplaatsen in de organisatie bouwen wij licht af voor de komende tijd, zodat er een betere balans ontstaat tussen het aantal beschikbare medewerkers en de kinderen. Dit maakt dat wij contracten die aflopen niet opnieuw verlengen voor 1 dag. Dit kan overigens ook gelden voor contracten die aflopen met meer dan 1 opvangdag. Een volgende stap is het opzeggen van lopende contracten. Dit laatste wil Plukkebol voorkomen.

De mogelijkheid om van 1 naar 2 opvangdagen te gaan

Het grootste deel van de kindplaatsen die vrij komen zullen niet opnieuw worden ingevuld, omdat we niet voldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar hebben. In een enkel geval is het wel mogelijk een ouder die nu 1 dag afneemt een 2e opvang dag aan te bieden zodat hij/zij gebruik kan blijven maken van onze opvang. Bijvoorbeeld op een dag die minder populair is, of doordat ergens nog ruimte ontstaat. Ouders die dit overwegen verwijzen wij graag naar de afdeling planning via planning plukkebol.nl

Vragen

Heb je vragen over dit bericht mail dan naar info plukkebol.nl