Inspectie 2018

GGD inspectieIn 2018 zijn onaangekondigd de 5 onderdelen van Plukkebol geïnspecteerd door de inspecteur van de GGD. We zijn opnieuw reuzetrots op het resultaat. Op 3 van de 5 onderdelen van Plukkebol was alles op orde. Op 2 locaties zijn wat kleine onvolkomenheden geconstateerd die lopende het inspectieproces zijn opgepakt en verholpen.   

Tijdens een inspectie wordt er op alle groepen geobserveerd door de inspecteur. Zo kan worden vastgesteld of er gewerkt wordt volgens ons pedagogisch beleid en in het algemeen of er sprake is van gezonde, veilige en verantwoorde kinderopvang. Medewerkers, management en directie worden bevraagd over beleid en protocollen. Dit jaar was er extra aandacht voor de nieuwe wetgeving die van kracht is vanaf 1 januari van dit jaar. Dit zijn onder andere:

  • Beleid Veiligheid en Gezondheid
  • Mentorschappen 
  • Strengere eisen vaste gezichten voor baby's
  • Overdracht aan de basisschool 

Locatie Rotterdamseweg

De inspecteur meent dat er in het pedagogisch informatie ontbreekt over:

  • de tijden waarop nooit afgeweken zal worden van de Beroepskracht-kind-ratio.
  • de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt wie de mentor is.
  • de taken die stagiaires kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierin worden begeleid. 

De inspecteur heeft aan Plukkebol de mogelijkheid geboden om de ontbrekende informatie aan te vullen en zo de overtreding te herstellen. Dit is reeds gebeurd.

Locatie van Embdenstraat 

Tijdens de inspectie op 23 augustus 2018 stelt de inspecteur vast dat er op ukkengroep Dara voor 1 uur op de dag één kind te veel is in relatie tot het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers op die groep. Het gaat om de middagpauze. Het moment dat een deel van de collega's van de groep afgaan om te eten en alle kinderen op bed liggen om te slapen. De inspecteur ziet dit op basis van de planning nog vóórdat de middagpauze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en kaart dit aan. Plukkebol meent dat er sprake is van een veilige en verantwoorde situatie. Op de aangrenzende en in open verbinding staande buurgroep is immers één kind te weinig aanwezig. Bovendien zijn er meerdere medewerkers in het gebouw pauze aan het houden. De inspecteur meent echter dat er feitelijk iemand in de ruimte moet zijn van de groep Dara. Ook de inspecteur vindt de situatie verantwoord en veilig, maar stelt dat deze niet voldoet aan de wet. Als Plukkebol vinden wij dit een zeer 'enge' uitleg van de wet, maar wij respecteren de zienswijze van de inspecteur. Nog voor de pauze plaatsvindt, wordt een extra beroepskracht ingezet, zodat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. 

Locatie Raamstraat

De locatie Raamstraat bestaat uit 3 onderdelen met ieder hun eigen inspectiemoment en -rapportage. Het kinderdagverblijf, de bso en de bso in de Wending. Tijdens alle drie de inspecties bleek alles volledig op orde te zijn. 

Op verzoek van Plukkebol heeft de GGD tijdens de inspectie op 16 augustus 2018 onderzocht of het totaal aantal kinderen op de bso locatie in de Wending verruimt kan worden van 30 naar 48 kinderen. Dit om de nieuwe groep Kigo+ te kunnen starten. De GGD heeft de gemeente hierover positief geadviseerd en inmiddels is de gemeente akkoord.  

Rapporten 

Bekijk de inspectierapporten van de GGD over Plukkebol