compensatieregeling coronasluiting

Compensatieregeling (bron website Rijksoverheid) 

Op gelijke wijze als in het voorjaar 2020 zullen ouders tijdens de verplichte sluiting gecompenseerd worden (tegemoetkoming eigen bijdrage). Voor de kinderdagopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari 2021, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot het einde van de sluiting. De einddatum hiervan is op dit moment nog niet bekend.

UPDATE 16-02-2021

Op 10 februari heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief over de tegemoetkoming van de eigen bijdrage door ouders voor tweede sluitingsperiode naar de Kamer gestuurd. Belangrijkste nieuws is dat ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag waarschijnlijk vanaf 1 mei 2021 de compensatie kunnen aanvragen voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode. Uitbetaling vindt plaats na 8 weken. Prioriteit in de uitbetaling van compensatie wordt gegeven aan de ruim een half miljoen ouders mét kinderopvangtoeslag omdat zo de continuïteit van de kinderopvangsector wordt gewaarborgd.

De compensatie geldt voor de volgende drie groepen ouders:

1. ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. In de tegemoetkomingsregeling wordt een herzieningsmoment ingebouwd voor ouders die hun kind pas na de peildatum hebben aangemeld voor kinderopvangtoeslag, terwijl er voor dit kind gedurende de sluitingsperiode wel al lopend een contract was met de kinderopvangorganisatie. Ook worden wijzigingen in de gegevens, zoals een inkomensdaling of een stijging in urengebruik, wel meegenomen in de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Wanneer dit later in het jaar door ouders voor de voorafgaande maanden wordt aangepast, leidt dit dus ook tot een correctie in de kinderopvangtoeslag over die periode.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal de tegemoetkoming, net zoals bij de sluiting in het voorjaar van 2020, aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De uitbetaling is gepland medio april maar is nog afhankelijk van hoe snel de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.

2. ouders die gebruik maken van regeling gesubsidieerd door gemeente

Deze ouders ontvangen een tegemoetkoming van de gemeente. 

3. ouders zonder overheidsvergoeding 

Deze ouders krijgen eveneens een tegemoetkoming. Dit geldt ook voor de doorbetaalde kosten van kinderopvang in het voorjaar van 2020. Ouders moeten de tegemoetkoming zelf aanvragen; dit kan vanaf 1 mei 2021, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. Dit is nodig omdat de overheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze ouders beschikt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal de tegemoetkoming uitkeren. De tegemoetkoming voor beide periodes wordt gelijktijdig uitgevoerd. Het aanvraagloket hiervoor zal waarschijnlijk per 1 mei 2021 openen. De SVB zal uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag beslissen over de tegemoetkoming en daarna uitbetalen.

Dit betekent dat deze groep ouders nog langer moet wachten. De reden dat hiervoor is gekozen, is omdat prioriteit wordt gegeven aan de tegemoetkoming aan de circa 570.000 ouders mét kinderopvangtoeslag over de tweede sluitingsperiode. ‘Op deze wijze wordt de continuïteit van de kinderopvangsector en de mogelijkheid om noodopvang te bieden het meest gewaarborgd’, schrijft de minister.

Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op de website van de Rijksoverheid bekend worden.

Gegevens Belastingdienst controleren en betaal de maandfacturen door

Door de sluiting is het niet nodig om jouw kinderopvangtoeslag aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om jouw kinderopvangtoeslaggegevens via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen over het normale gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in de overeenkomst of het inkomen verandert. Betaal ook de maandfacturen volledig en op tijd anders vervalt het recht op tegemoetkoming.