compensatieregeling coronasluiting

Compensatieregeling (bron website Rijksoverheid) 

Op gelijke wijze als in het voorjaar 2020 zullen ouders tijdens de verplichte sluiting gecompenseerd worden (tegemoetkoming eigen bijdrage). Voor de kinderdagopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari 2021, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april 2021.

UPDATE 30-06-2021

Plukkebol zal op 1 juli aan alle ouders een vergoeding uitbetalen over de periode waarin de kinderopgang in Nederland gesloten was. Deze vergoeding betreft het verschil tussen de door Plukkebol gehanteerde uurprijs en de maximum uurprijs die de overheid vergoed. De creditfacturen zullen te raadplegen zijn in de OuderApp. 

UPDATE 05-05-2021

De rijksoverheid heeft de compensatieregeling bekend gemaakt. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen vanaf 15 mei de compensatie aanvragen voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode. Uitbetaling vindt plaats na 8 weken. Prioriteit in de uitbetaling van compensatie wordt gegeven aan de ruim een half miljoen ouders mét kinderopvangtoeslag omdat zo de continuïteit van de kinderopvangsector wordt gewaarborgd.

De compensatie geldt voor de volgende drie groepen ouders:

1. ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag (TTKO-regeling)

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. In de tegemoetkomingsregeling wordt een herzieningsmoment ingebouwd voor ouders die hun kind pas na de peildatum hebben aangemeld voor kinderopvangtoeslag, terwijl er voor dit kind gedurende de sluitingsperiode wel al lopend een contract was met de kinderopvangorganisatie. Ook worden wijzigingen in de gegevens, zoals een inkomensdaling of een stijging in urengebruik, wel meegenomen in de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Wanneer dit later in het jaar door ouders voor de voorafgaande maanden wordt aangepast, leidt dit dus ook tot een correctie in de kinderopvangtoeslag over die periode.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal de tegemoetkoming, net zoals bij de sluiting in het voorjaar van 2020, aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. Ouders ontvangen rond 21 mei 2021 een brief van SVB  en de uitbetaling staat gepland rond 28 mei 2021. Deze compensatieregeling heet officieel 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang' (TTKO) 

2. ouders die gebruik maken van regeling gesubsidieerd door gemeente

Deze ouders ontvangen een tegemoetkoming van de gemeente. 

3. ouders zonder overheidsvergoeding (TTKZO-regeling) 

Deze ouders krijgen eveneens een tegemoetkoming. Dit geldt ook voor de doorbetaalde kosten van kinderopvang in het voorjaar van 2020. Ouders moeten de tegemoetkoming zelf aanvragen; dit kan vanaf 15 mei 2021 tot en met 15 juli 2021 via de website van Sociale Verzekeringsbank (SVB) door het aanleveren van een "Verklaring Kinderopvang". Dit is nodig omdat de overheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze ouders beschikt. Plukkebol zal de verklaring op verzoek van de aanvragende ouder invullen, tekenen en per scan aan de ouder retourneren. Ouders dienen deze verklaring tezamen met de digitale maandfacturen van de sluitingsperiode (te downloaden via de Plukkebol OuderApp) zelf te uploaden via Mijn SVB.

De SVB zal de tegemoetkoming uitkeren. De tegemoetkoming voor beide periodes wordt gelijktijdig uitgevoerd. De SVB zal uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag beslissen over de tegemoetkoming en daarna uitbetalen. 

Gegevens Belastingdienst controleren en betaal de maandfacturen door

Door de sluiting is het niet nodig om jouw kinderopvangtoeslag aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om jouw kinderopvangtoeslaggegevens via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen over het normale gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in de overeenkomst of het inkomen verandert. Betaal ook de maandfacturen volledig en op tijd anders vervalt het recht op tegemoetkoming.