Klachten

Als je als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van jouw kind of de dienstverlening van Plukkebol dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om jouw ongenoegens te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de pedagogisch medewerker of het locatiehoofd. Vanzelfsprekend kun je ook bij onze directeur Mark Siep terecht om jouw klacht te bespreken. Neem contact op met Mark.

Interne klachtenregeling

Plukkebol Kinderopvang heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders

De klachtenregeling in PDF

Externe klachtenregeling

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Jaarverslag klachtenregelingen

In ons jaarverslag kun je lezen wat er het afgelopen jaar gebeurd is in relatie tot de klachtenregelingen voor ouders en de oudercommissie.

Oudercommissie

De oudercommissie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de interne klachtenregeling voor ouders.

De oudercommissie kan een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.