Pedagogisch beleid

Het beleidsplan beschrijft het pedagogisch klimaat in Plukkebol. Het geeft weer wat je als ouder van ons kunt verwachten, waar je op kunt rekenen.

Plukkebol pedagogische visie

Bij Plukkebol richten wij de wereld van het kind zo in dat elk kind optimaal de ruimte krijgt om zich op eigen wijze, veilig en gezond te ontwikkelen. Wij bieden het kind een omgeving waar het zichzelf mag zijn, waar er liefdevol en respectvol naar je gekeken en geluisterd wordt én waar de volwassenen de voorwaarden scheppen zodat je je veilig voelt. De talenten, kwaliteiten en creatieve vermogens die iedereen heeft, krijgen hierdoor ruim baan. Zo vormen wij een solide basis voor de ontwikkeling van elk kind.

Plukkebol huis

Dagelijks werken we aan de vier opvoedingsdoelen zoals deze in de Wet op de Kinderopvang beschreven staan. Zij vormen tezamen het Plukkebol huis.

pedagogisch beleid

Emotionele veiligheid

Een kind gaat pas op ontdekking als het zich veilig en geborgen voelt. Bij Plukkebol besteden wij in alles veel aandacht aan dit 1e opvoedingsdoel. Wij maken keuzes in het pedagogisch handelen, de groepsindeling, de aankleding en verzorging van het gebouw en de inzet van het personeel, zodat de veiligheid en geborgenheid optimaal is.

Persoonlijke en sociale competenties

Spel is het belangrijkste middel voor kinderen om zich te ontwikkelen. Door dit spel te faciliteren, te begeleiden en te verrijken werken wij aan persoonlijke en sociale competenties die ons 2e en 3e opvoedingsdoel vormen. Wij zorgen ervoor dat de omgeving en de begeleiding van de kinderen zo georganiseerd wordt dat er de mogelijkheid is tot intensief en - voor het kind - betekenisvol spel. Dan komen kinderen tot bloei, leren zichzelf, hun mogelijkheden, die van de anderen én van de wereld kennen!

Waarden en normen

Het meegeven van waarden en normen: het eigen maken van de ‘cultuur’ van de samenleving waarvan kinderen deel uitmaken, vormt ons 4e opvoedingsdoel. Kinderen, ouders en Plukkebol vormen een driehoek waarin vertrouwen in elkaar centraal staat. Wij willen in dialoog zijn waarbij het werken aan de goede ontwikkeling van het kind ons met elkaar verbindt. Door deze dialoog kunnen we kennis nemen van elkaars waarden en normen, elkaars cultuur. De medewerkers van Plukkebol hebben een open houding. Wij respecteren de culturele, religieuze en persoonlijke keuzes van ouders. Onze pedagogische principes zijn echter leidend bij het maken van keuzes als het gaat over pedagogisch handelen. Wij zijn professionals en zullen onze kennis en ervaring inzetten. Zo kunnen wij partners zijn en bijdragen aan de opvoeding van het kind.

Meer over het pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleidsplan beschrijft het kader waarbinnen wij op Plukkebol werken met de kinderen. We vragen ons steeds af of dat wat wij doen met de kinderen past binnen dit kader. Plezier maken, het naar je zin hebben is voor ons vanzelfsprekend. Dit maakt Plukkebol tot een prettige plek voor medewerkers, ouders en vooral voor de kinderen.

Plukkebol: betrouwbaar, betrokken en actief!

Pedagogisch beleid locaties Raamstraat, Rotterdamseweg en van Embdenstraat PDF
Pedagogisch beleid locatie Cornelis Musiusschool  PDF